Hartă Site   Contact   Termeni si conditii
web design by Graffco
 
Despre SRUMB » Statut  
 Prezentare Generală
 Premii ale Societăţii
 Statut
 Conducere
 Secretariat
 Cotizaţii şi înscriere în SRUMB
 Termeni si conditii de utilizare SRUMB
 

Statutul Societății Române de Ultrasonografie
în Medicină și Biologie (SRUMB)

Capitolul 1. Denumire, sediu, formă juridică de organizare

Art.1. Numele asociaţiei este Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie (SRUMB) - denumită în continuarea documentului de faţă "Societatea".

Art.2. Sediul Societăţii este în România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, Clinica Medicală III, Catedra de Imagistică Medicală, str. Croitorilor 19-21.

Art.3. Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie este o societate medicală autonomă, nonprofit, nonguvernamentală şi apolitică cu scop ştiinţific, profesional şi educaţional, cu personalitate juridică şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile României.

Art. 4. Anul fiscal al societăţii este anul calendaristic.

Art. 5. Societatea se înfiinţeaza pentru o perioadă de timp nedeterminată

Capitolul 2. Scopul şi obiectivele Societăţii

Art.6. Scopul general al Societăţii este de a promova cercetarea, educaţia şi utilizarea clinică a ultrasonografiei în medicină şi biologie, pentru beneficiul general al populaţiei

Art.7. Pentru realizarea scopului său, Societatea îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective:

 1. promovarea schimbului informaţiilor ştiinţifice în domeniul ultrasonografiei în medicină şi biologie;
 2. instituirea unor relaţii de colaborare cu organizaţii similare din ţară şi străinătate;
 3. promovarea cercetării şi dezvoltării în domeniul ultrasonografiei în medicină şi biologie şi publicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice;
 4. propunerea unor standarde şi activitate consultativă pentru elaborarea unor criterii privind utilizarea optimă a aparaturii şi tehnicilor de examinare, aplicaţii clinice ale metodelor ultrasonografice, prezentarea, formularea şi interpretarea rezultatelor;
 5. elaborarea unor standarde privind pregătirea profesională în ultrasonografie, atât la nivel de iniţiere în metodă cât şi în ceea ce priveşte educaţia medicală continuă;
 6. organizarea unor cursuri, simpozioane, conferinţe şi congrese în domeniu;
 7. editarea şi difuzarea unor materiale informative de specialitate (reviste, ghiduri, broşuri etc.)
 8. reprezentarea intereselor specifice ale membrilor săi în relaţiile cu alte societăţi medicale ştiinţifice profesionale precum şi în relaţiile cu instituţiile statului;
 9. afilierea la organizaţii similare din străinătate şi reprezentarea intereselor membrilor săi la nivelul Federaţiei Europene a Societăţilor de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie şi în alte organizaţii internaţionale ale caror scop este convergent cu cel al Societăţii.
 10. Promovarea şi consolidarea relaţiilor cu specialităţile medicale interesate sau având interese convergente cu ale Societăţii
 11. Consilierea autorităţilor publice naţionale şi locale privind orice problemă legată de studierea şi practica ultrasonografiei.

Capitolul 3. Drepturile Societatii

Art.8. În vederea şi numai pentru realizarea obiectivelor sus-menţionate, Societatea poate uza de următoarele drepturi:

 1. să desfăşoare activităţi de tip comercial, ȋn strânsă legătură cu scopul principal să achiziţioneze, să contracteze în leasing, să primească drept donaţie, să închirieze, să schimbe, să angajeze orice schimb de proprietate imobiliară, personală sau drept de proprietate intelectuală pe care Societatea le consideră necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor;
 2. sa colecteze fonduri prin cotizaţii, contribuţii, donaţii, sponsorizări sau alte contracte comerciale, sau prin stabilirea unor tarife rezonabile pentru serviciile de specialitate furnizate altor părţi;
 3. să angajeze personal în conformitate cu necesităţile de realizare a obiectivelor Societăţii,;
 4. să se angajeze în şi să execute orice activităţi nonprofit şi/sau caritabile care pot fi întreprinse legal de către societate şi care sunt necesare îndeplinirii obiectivelor;
 5. să investească fondurile care nu reprezintă o necesitate imediată;
 6. să se asocieze cu orice societate profesională sau nonprofit în scopul îndeplinirii obiectivelor;
 7. să desfăşoare orice activităţi legale compatibile cu îndeplinirea obiectivelor, în conformitate cu statutul şi forma juridică de organizare.

Capitolul 4. Relaţiile cu alte societăţi de profil şi cu instituţiile statului

Art.9. (1)Societatea crează şi reprezintă un cadru în care pot converge toate formele de organizare profesională în domeniul ultrasonografiei precum şi persoanele interesate dar neafiliate

          (2) Societatea urmăreşte să asigure conlucrarea celor interesaţi pentru reprezentarea intereselor lor la nivel naţional şi internaţional şi dezvoltarea unitară a aplicării metodei.

          (3) Societatea nu îşi propune să substituie alte forme de organizare profesională în domeniu, existente sau care pot apărea în cadrul societăţilor medicale profesionale

Art.10. Prerogativele Societăţii în relaţiile cu practica şi învăţământul de ultrasonografie sunt stabilite prin acord cu structurile guvernamentale, după principiul descentralizării şi al competenţei profesionale, în limite stabilite de legile şi reglementările în vigoare.

Art.11. Societatea nu poate să înceteze a funcţiona ca entitate separată prin fuzionare sau dizolvare în scopul unirii cu alte societăţi sau instituţii similare.

Capitolul 5. Membrii Societatii

Art.12. Membrii SRUMB reunesc persoanele fizice sau juridice interesate în şi care doresc să acţioneze pentru realizarea scopului şi obiectivelor Societăţii.

Secţiunea I. Dobândirea calităţii de membru

Art. 13. Membrii Societăţii se încadrează în una din următoarele categorii:

 1. Membrii fondatori. Statutul de membru fondator este atestat de participarea la semnarea documentelor de înfiinţare a Societăţii. Drepturile si obligatiile membrilor fondatori sunt aceleasi cu cele ale membrilor obisnuiti. Drepturile membrilor fondatori decedati nu se transmit urmasilor legali.
 2. Membrii obişnuiţi (plenari): personal medical care:
  • practică diagnosticul cu ultrasunete în condiţii legale;
  • recunoaşte şi respectă statutul societăţii şi
  • are achitata cotizaţia la zi.
 3. Membri asociaţi: personal medical cu pregătire superioară sau medie care nu întruneşte condiţiile de practică legală a ultrasonografiei precum şi personal nemedical implicat în diagnosticul cu ultrasunete (biologi, ingineri, fizicieni etc) şi care se achită de responsabilităţile financiare faţă de Societate.
 4. Membri de onoare : personalităţi marcante din România sau străinătate care au adus contribuţii majore la dezvoltarea ultrasonografiei.
 5. Membri promotori: persoane fizice sau juridice care sprijină financiar sau/şi faptic obiectivele Societăţii.

Art. 14. (1)Calitatea de membru plenar se obţine printr-o cerere care să ateste calitatea medicală a solicitantului, cadrul legal în care îşi desfăşoară activitatea precum şi angajamentul de a se achita de responsabilităţile financiare faţă de Societate.

             (2) Cererea se aprobă de către Secretariatul Societăţii

Art. 15. (1) Calitatea de membru asociat se obţine printr-o cerere care să clarifice raporturile solicitantului cu domeniul ultrasonografiei precum şi angajamentul de a se achita de responsabilităţile financiare faţă de Societate.

              (2) Cererea se aprobă de către Secretariatul Societăţii.

              (3) Pentru medici, statutul de membru asociat este limitat în timp după cum urmează:

 1. medicii rezidenţi - cel mult un an după dobândirea titlului de medic specialist;
 2. medicii specialişti şi primari - cel mult doi ani.

              (4) Membrii asociaţi nu au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale Societăţii.

              (5) Toate celelalte drepturi şi îndatoriri ale membrilor asociaţi sunt identice cu cele ale membrilor plenari.

Art.16. Calitatea de membru de onoare se obţine în urma unei solicitări de conferire adresată Consiliului Director de către un membru al Societăţii, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de Acordare a titlurilor onorifice .  

Art. 17. Calitatea de membru promotor se obţine prin votul favorabil al majorităţii simple a membrilor Consiliului Director.

Secţiunea a II-a. Pierderea calităţii de membru

Art. 18. Pierderea calităţii de membru al Societăţii se poate face prin:

 • renunţare
 • excludere
 • deces

Art. 19. (1) Renunţarea la calitatea de membru al Societăţii se face prin înştiinţare scrisă remisă Consiliului  Director până la sfârşitul anului calendaristic.

              (2) Cotizaţia şi alte taxe achitate până la momentul renunţării la calitatea de membru nu se rambursează.

Art. 20. Membrii care nu au achitat cotizaţia până la data începerii Conferinţei Naţionale a anului calendaristic în curs sunt suspendaţi şi pierd dreptul de vot până în momentul achitării cotizaţiei la zi.

Art. 21. Membrii care nu au achitat cotizaţia timp de doi ani calendaristici şi au fost anunţați asupra acestui fapt, în scris, de cel puţin două ori, sunt excluşi de drept din Societate.

Art. 22. Excluderea unui membru din Societate din alte motive decât cele legate de neplata cotizaţiei se propune de către Consiliul Director, cu majoritatea voturilor:

 1. din motive bine intemeiate, justificate prin încălcarea obligaţiilor de membru sau abaterea voluntară de comportament, în detrimentul societăţii;
 2. în urma sesizării în scris a Consiliului Director;
 3. pe baza concluziilor unei anchete solicitate de către Consiliul Director şi condusă de către o comisie numită de acesta;
 4. prin votul unei majorităţi de 2/3 din numărul membrilor Consiliului Director,
 5. numai după înştiinţarea scrisă a persoanei în cauză asupra motivelor şi
 6. oferirea unor posibilităţi rezonabile de disculpare,
 7. excluderea se aprobă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la prima Adunare Generală.

Art. 23. (1) Cotizaţia şi alte taxe achitate până la momentul excluderii din Societate nu se rambursează.

   (2) Propunerea de excludere poate fi contestată în faţa Adunării Generale, înainte de exprimarea votului.

Secţiunea a III-a. Drepturile membrilor

Art. 24. O persoana beneficiaza de drepturile statutare de membru al SRUMB doar dupa achitarea cotizatiei de membru pentru anul calendaristic in curs. Membrii Societăţii au următoarele drepturi:

 1. (1) De a participa la Adunările Generale ale Societăţii şi de a-şi exprima opţiunea prin vot.
  (2) Au drept de vot membrii plenari şi asociaţi care, în momentul votului:
  • şi-au achitat cotizaţia pe anul în curs şi
  • nu au debite faţă de Societate, din anii precedenţi.
 2. De a alege şi de a fi ales la nivelul tuturor structurilor de conducere, cu respectarea prevederilor art. 15 (4);
 3. De a beneficia de sprijinul Societăţii în apărarea intereselor proprii legate de practica ultrasonografiei, dacă instituţii administrative încalcă aceste interese;
 4. De a fi informaţi asupra activităţii şi hotărârilor consiliului de conducere;
 5. De a primi revista Societăţii;
 6. De a beneficia de reduceri ale taxelor de participare la toate manifestările ştiinţifice organizate de Societate
 7. De a beneficia de toate avantajele care decurg din calitatea de membru afiliat al Federaţiei Societăţilor Europene de Ultrasonografie.

Secţiunea a IV-a. Obligaţiile membrilor

Art. 25. Membrii Societăţii au următoarele obligaţii:

 1. Să respecte practicarea legală a ultrasonografiei;
 2. Prin practică şi comportament să nu contravină scopurilor declarate ale Societăţii;
 3. Să achite cotizaţia.
 4. Să respecte statutul Societăţii şi deciziile organelor de conducere ale acesteia.

Capitolul 6. Structura Societăţii

Art. 26. Societatea este o organizaţie cu caracter naţional, în interiorul căreia fiinţează filiale organizate pe criterii teritoriale.

Art.27. Filiala teritorială este organizată dintr-un grup de membri ai Societăţii, interesaţi în progresul educaţional, profesional şi ştiinţific al aplicării ultrasunetelor în medicină şi biologie.

Art. 28. Filiala teritorială anunţă în scris Consiliul Director aspra constituirii sale.

Art. 29. Filiala teritorială are responsabilitatea de a institui şi respecta propriile regulamente de funcţionare şi propriul control financiar.

Art 30. (1) Filiala teritorială poate atrage resurse financiare proprii pe care le utilizează în vederea îndeplinirii scopului şi a obiectivelor Societăţii, pe plan local.

            (2) În acest scop, filiala teritorială poate dobândi pesonalitate juridică prin îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege.  

Art. 31. Filiala teritorială este obligată ca, prin regulamentele proprii adoptate şi funcţionarea sa, inclusiv prin modul de gestionare a resurselor financiare, să nu încalce prezentul Statut.

Capitolul 7. Conducere şi structuri operaţionale ale Societăţii 

Art. 32. Organele de conducere ale Societăţii sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director;
 3. Comisia de Cenzori.

Art. 33. (1) Adunarea generală a membrilor (denumită în continuare, Adunarea Generală) este forul conducător al Societăţii.

              (2) Adunarea Generală se întruneşte anual cu ocazia congreselor naţionale, respectiv a conferinţelor anuale sau în mod excepţional, la solicitarea Consiliului Director.

              (3) Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 21 de zile înainte de întrunire prin mijloace de mass media, inclusiv revista Societăţii, sau/şi prin convocare individuală prin internet.

              (4) Convocarea excepţională a Adunării Generale se face cu cel puţin 14 de zile înainte de întrunire prin mijloace de mass media sau/şi prin convocare individuală prin internet.

              (5) Convocarea excepţională se face la solicitarea Consiliului Director sau la solicitarea scrisă a cel puţin 1/5 din totalul membrilor Societăţii.

              (6) Orice Adunare Generală întrunită în urma unei convocări statutare este considerată ca fiind statutar constituită şi ca având cvorumul necesar indiferent de numărul de membri cu drept de vot prezenţi.

              (7) Fiecare Adunare Generală trebuie să aibă o ordine de zi publicată pe pagina de internet a Societăţii, în termenul minim de convocare prevăzut la alin. (3) respectiv (4).

              (8) Membrii Societăţii pot remite, prin e-mail, la secretariatul Societăţii, propuneri de completare a ordinii de zi, timp de o săptămâna de la data publicării.

              (9) Ordinea de zi definitivă se publică pe pagina Societăţii cu cel puţin 14, respectiv 7 zile înainte de desfăşurarea Adunării Generale.

              (10) La Adunarea Generală pot fi luate decizii doar în problemele cuprinse pe ordinea de zi.

              (11) Adunarea Generală ia deciziile cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate. Absenţele sau abţinerile nu sunt luate în considerare.

              (12) Deciziile de schimbare a statutului, de excludere a unor membri sau de dizolvare a Societăţii necesită votul a 2/3 din membrii cu drept de vot prezenţi.

              (13) Adunarea Generală este condusă de către Preşedintele executiv sau, în absenţa acestuia, în ordine de către Preşedintele de onoare sau de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Consiliului Director.

              (14) La Adunarea Generală, secretarul Societăţii întocmeşte un proces verbal care se face public pe pagina de internet a Societăţii în termen de două săptămâni de la data desfăşurării Adunării Generale.

Art. 34. Atribuţiile Adunării Generale sunt:

 1. Alege Consiliul Director
 2. Alege Comisia de Cenzori
 3. Aprobă modificările şi completările în statutul Societăţii;
 4. Aprobă planul de activitate al Societăţii în domeniile profesional, de cercetare şi învăţământ precum şi strategii de dezvoltare al SRUMB propuse de Consiliul Director;
 5. Analizează şi aprobă activitatea Consiliului Director;
 6. Analizează şi aprobă cuantumul cotizaţiilor anuale propuse de Consiliul Director;
 7. Analizează şi aprobă bilanţul contabil al Societăţii.
 8. Aprobă asocierea / afilierea Societăţii cu/la alte societăţi sau organisme profesionale naţionale / internaţionale
 9. Aprobă conferirea titlurilor onorifice
 10. Aprobă excluderea unor membri sau retragerea titlurilor onorifice
 11. Aprobă dizolvarea Societăţii

Art.35. Consiliul Director al Societăţii are rol executiv, conduce Societatea între Adunările Generale şi se întruneşte în funcţie de necesităţi dar nu mai puţin de două ori pe an

Art. 36. Convocarea Consiliului Director poate fi solicitată de către preşedintele executiv singur, de către cei trei vicepreşedinţi împreuna, de cel puţin 1/3 din membrii Consiliului  Director sau de către cel puţin 1/5 din membrii Societăţii.

Art. 37. (1) Consiliul Director este format din 15 membri:

 1. Functii de conducere
  • un preşedinte de onoare,
  • un preşedinte executiv,
  • un presedinte ales
  • un secretar general
  • trei vicepreşedinţi
 2. sapte membri
 3. editorul şef al revistei Medical Ultrasonography

 (2)Preşedintele de onoare - fostul preşedinte executiv–, președintele ales şi editorul şef al revistei sunt membri de drept ai Consiliului Director şi ocupă poziţii non-eligibile.

          (3) Desemnarea Editorului şef al revistei Medical Ultrasonography se face de către Consiliului Director.

          (4) Preşedintele executiv al Societăţii numeşte trezorierul societăţii fie dintre membrii aleşi ai Consiliului Director, fie ca membru invitat al Consiliului Director.

            (5) Trezorierul participă la şedinţele Consiliului Director, cu drept de vot, dacă este membru ales sau fără drept de vot, dacă este membru invitat.

Art. 38. (1) Preşedintele executiv, președintele ales şi secretarul general al Societăţii sunt aleşi nominal de către Adunarea Generală prin vot direct şi secret.

              (2) Cu excepţia preşedintelui de onoare şi a editorului şef al revistei Medical Ultrasonography, membrii Consiliului Director sunt aleşi, prin vot direct şi secret, cu majoritate simplă, de către Adunarea Generală.

             (3) În caz de egalitate de voturi, se aplică balotajul.

             (4) Celelalte funcţii de conducere ale Societăţii se aleg prin vot direct şi secret de către Consiliul Director, în prima sa şedinţa de la constituire.

             (5) Şi în acest caz se aplică principiile majorităţii simple şi a balotajului.

Art.39. (1) Preşedintele executiv al cărui mandat a expirat devine în mod automat preşedinte de onoare al Societăţii.

            (2) El este membru de drept al Consiliului Director, cu drept de vot.

            (3) Preşedintele de onoare ocupă această funcţie până la expirarea mandatului următorului preşedinte executiv.

            (4) Persoanele care au ocupat sau ocupă funcţia de preşedinte de onoare al Societăţii au statutul de invitat la toate  manifestările organizate de Societate.

            (5) Președintele ales devine automat președinte executiv la expirarea mandatului președintelui executiv aflat în exercitiu.

Art. 40. (1) Durata unui mandat este de 2 ani pentru preşedintele executiv şi pentru vicepreşedinţi.

                (2) Durata mandatului este de 4 ani pentru secretarul Societăţii şi pentru membrii fără funcţie de conducere ai Consiliului Director.

                (3) O persoană nu poate ocupa concomitent două funcţii în Consiliul Director.

                (4) O persoană poate ocupa o anumită funcţie de conducere în cadrul Consiliului Director timp de un singur mandat. O persoană care a ocupat o funcție de conducere nu poate fi realeasă în aceeași funcție.

                (5) Trezorierul şi editorul şef al revistei Medical Ultrasonography nu au mandat. Ei trebuiesc reconfirmaţi de către Consiliul Director cel puţin odată la fiecare 4 ani.

Art 41. (1) Consiliul Director este statutar întrunit dacă este prezent un cvorum de cel puţin 50% + 1 din membrii săi cu drept de vot.

            (2) În Consiliul Director, hotărârile se iau cu majoritate simplă a voturilor celor prezenţi.

            (3) În caz de balotaj, votul decisiv este votul Preşedintelui.

            (4) Şedinţele Consiliului Director sunt conduse de către Preşedintele executiv, iar în absenţa acestuia, în ordine, de către președintele ales, de către președintele de onoare sau de către un vicepreşedinte desemnat de către Preşedinte.

          (5) La şedinţa Consiliului Director, secretarul Societăţii întocmeşte un proces verbal care se face public pe pagina de internet a Societăţii în termen de două săptămâni de la data desfăşurării şedinţei.

Art. 42. a) Comunicarea dintre Comitetul Director şi membrii societăţii se face folosind mijloace electronice (internet) precum şi prin intermediul revistei Societăţii (Medical Ultrasonography) şi a paginii dedicate Societăţii în revista Federaţiei Europene (Ultraschall in der Medizin)

b) Consultarea electronica:

 1. Comitetul National poate decide solicitarea exprimarii punctului de vedere al membrilor plenari ai Societatii sau al membrilor Comitetului National prin vot exprimat prin mijloace electronice (posta electronica, respectiv formulare on-line).
 2. In acest caz, hotararile se iau in urma votului membrilor plenari / ai Comitetului National, cu majoritate simplă (jumătate plus unu) din numarul de voturi exprimate.
 3. Hotararile adoptate prin vot electronic sunt considerate valide daca:
  • perioada de votare stabilita are durata de minimum 30 de zile si
  • membrii au fost anuntati despre vot prin posta electronica, atat inainte de inceputul perioadei de votare cat si cel putin inca o data, in cursul acesteia.
 4. In cazul alegerii dintre trei sau mai multe variante, fara obtinerea a unei majoritati de jumatate plus unu din numarul voturilor exprimate, se organizeaza al doilea tur de scrutin. In cazul in care acest sistem nu este aplicabil, este declarata aleasa varianta care intruneste cel mai mare numar de voturi.

Art. 43. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. conduce activitatea Societăţii între Adunările Generale
 2. Veghează la respectarea statutului Societăţii
 3. Reprezintă Societatea în relaţiile cu alte organizaţii naşionale sau internaţionale precum şi în relaţiile cu instituţiile statului
 4. Convoacă Adunarea Generală a Membrilor
 5. Elaborează şi supune aprobării Adunării Generale programul ştiinţific, educaţional şi măsurile de ordin profesional
 6. Discută şi aprobă problemele legate de dobândirea sau pierderea calităţii de membru al Societăţii, în conformitate cu articolele 14-23 din prezentul statut
 7. Întocmeşte bugetul Societăţii şi bilanţul gestiunii în fiecare an
 8. Stabileşte modul de cheltuire a fondurilor Societăţii, în conformitate cu hotărârile Adunării Generale, nefiind supus aprobării nici unui alt organ din afara Societăţii
 9. Nominalizează beneficiarii premiilor acordate de către Societate pentru merite sau realizări deosebite
 10. Răspunde de îndeplinirea tuturor sarcinilor care nu sunt atribuite de Statut altor organisme.
 11. Coordonează activitatea Comisiilor
 12. Aproba înfiinţarea şi raporturile Grupurilor de lucru ale Societăţii
 13. Propune modificări ale Statutului

Art. 44. (1) În cadrul Consiliului Director se organizează comisii cu sarcini specifice.

             (2) Comisiile sunt:

- Comisia administrativă;

- Comisia educaţională

- Comisia ştiinţifică şi tehnică

             (3) Fiecare comisie este condusă de către un vicepreşedinte al Societăţii.

             (4) Vicepreşedinţii sunt propuşi de către preşedintele executiv şi validaţi prin votul Consiliului Director.

             (5) Componenţa Comisiilor este propusă de către vicepreşedintele conducător al comisiei şi este validată de votul Consiliului Director

             (6) pentru rezolvarea unor probleme specifice, în Comisii pot fi cooptaţi şi membri din afara Consiliului Director.

             (7) însărcinările specifice fiecărei comisii sunt convenite printr-un memorandum adoptat de Consiliul Director

             (8) componenţa comisiilor şi conţinutul memorandumului sunt publicate pe pagina de internet a Societăţii în termen de două săptămâni de la stabilirea lor.

Art. 45 (1) În Societate se organizează grupuri de lucru.

            (2) Un grup de lucru reuneşte membrii interesaţi într-un domeniu specific de aplicaţie al ultrasonografiei sau în domenii interdisciplinare.

            (3) Un membru al Societăţii poate face parte din mai multe grupuri de lucru.

            (4) Înfiinţarea unui grup de lucru poate fi propusă de către Consiliul Director sau de către cel puţin 9 membri ai Societăţii.

            (5) Înfiinţarea unui grup de lucru este aprobată prin vot de către Consiliul Director şi validată de proxima Adunare Generală.

            (6) În Societate poate exista un singur grup de lucru într-un domeniu dat.

            (7) Fiecare grup de lucru îşi alege, în termen de 6 luni de la înfiinţare, pentru un mandat de 2 ani, un coordonator şi un coordonator adjunct.

            (8) Mandatul  unei persoane poate fi reînnoit o singură dată.

            (9) Coordonatorul este reprezentantul şi purtatorul de cuvânt al grupului de lucru pe lânga Consiliul Director.

           (10) Membrii grupului de lucru se reunesc cel puţin o dată pe an, în aceleaşi condiţii de cvorum ca şi cele valabile pentru Adunarea Generală.

           (11) În atribuţiile grupului de lucru se află, în principal, dar nu numai:

- elaborarea de ghiduri de bună practică a ultrasonografiei într-un domeniu de aplicare;

- propunerea de activităţi specifice domeniului său, în cadrul manifestărilor naţionale ale Societăţii;

- identificarea de contacte internaţionale şi oportunităţi de asociere cu scop profesional, ştiinţific sau educaţional;

- elaborarea unor curicule de pregatire pe mai multe niveluri în domeniul reprezentat.

Art.46. Atribuţiile membrilor din Consiliul Director:

 1. Preşedintele de onoare:
  • are rol de mediator între membrii Consiliului;
  • contribuie la reprezentarea naţională şi internaţionala a Societăţii;
  • asigura continuitatea în activitatea Consiliului
 2. Preşedintele executiv:
  • răspunde de coordonarea întregii activităţi a Societăţii din punct de vedere organizatoric, ştiinţific, profesional şi educaţional;
  • stabilește relaţii de colaborare şi afiliere cu alte organizaţii din domeniu, pe plan naţional sau internaţional;
  • reprezintă Societatea în relaţiile cu instituţiile şi organizaţiile naţionale şi internaţionale.
  • poartă, alături de trezorier, responsabilitatea bunei gestionări a fondurilor Societăţii.
 3. Preşedintele ales:
  • Secondează președintele în exercițiu în toate activitățile;
  • Ȋnlocuiește președintele în exercițiu atunci când acesta se află în imposibilitatea de exercitare a atribuțiilor;
  • Răspunde de actualizarea și conținutul paginii de internet a SRUMB;
  • Execută sarcini de coordonare sau reprezentare atunci când este desemnat de către președintele în exercitiu sau de către Consiliul Director.
 4. Vicepreşedinţii:
  • coordonează activitatea comisiilor pe care le conduc;
  • asigură colaborarea dintre comisia Societăţii şi structuri similare ale unor specialităţi medicale cu interese convergente, ale statului sau în alte instanţe unde există interese convergente cu ale Societăţii.
 5. Secretarul:
  • răspunde de arhivare şi evidenţa membrilor;
  • coordonează comunicarea între membri precum şi acţiunile Consiliului;
  • asigură sincronizarea comisiilor şi a grupurilor de lucru;
  • asigură sincronizarea cu foruri şi evenimente ştiinţifice şi profesionale, în domeniu, naţionale sau internaţionale;
  • pastrează evidențele şi documentele Societăţii;
  • desfăşoară alte activităţi de secretariat.
 6. Trezorierul:
  • ţine evidența resurselor financiare şi a modului de cheltuire a acestora;
  • rezolvă cheltuielile curente, cu avizul preşedintelui executiv, a secretarului sau a unui vicepreşedinte;
  • propune bugetul anual şi planul de cheltuieli spre aprobare Consiliului Director;
  • reprezintă Societatea în relaţiile cu instituţiile financiare;
  • supervizează şi răspunde de evidenţele contabile ale Societăţii, de întocmirea şi depunerea bilanţului contabil anual.
 7. Membrii Consiliului:
  • participă la activităţile comisiilor;
  • îndeplinesc însărcinări ocazionale sau permanente care contribuie la bunul mers al Societăţii.

Capitolul 8. Comisia de Cenzori

Art. 47. (1) Adunarea Generala alege uninominal Comisia de Cenzori, alcătuită din trei membri.

(2) În Comisia de Cenzori nu pot fi aleşi membri ai Consiliului Director. 

 (3) Mandatul Comisie de Cenzori este de patru ani, cu posibilitatea de reînnoire o singură dată, pentru o persoană.

(4)  Comsia de Cenzori îşi alege un preşedinte.

(5) Comisia de Cenzori are atribuţia de a verifica şi certifica:

 • modul de administrare şi utilizare a fondurilor Societăţii,
 • existenţa şi corectutudinea întocmirii documentelor financiar-contabile
 • respectarea de către trezoreria societăţii a obligaţiilor financiare care decurg din modul de funcţionare a Societăţii
 • raportul financiar contabil anual al Societăţii şi
 • raportul financiar de sinteză prezentat cu ocazia expirării mandatului Consiliului Director.

Capitolul 9. Patrimoniul Societăţii

 

Art. 48. (1) Principala sursă de finanţare a Societăţii o constituie cotizaţia membrilor.

             (2) Cuantumul cotizaţiei se stabileşte anual de către Consiliul Director şi se supune aprobării Adunării Generale.

Art. 49. În cazul afilierii Societăţii la societăţi internaţionale care percep cotizaţie individuală, cotizaţia percepută este majorată cu echivalentul taxei anuale de afiliere pentru fiecare membru.

Art. 50. Alte surse de venit ale Societăţii sunt:

 1. sponsorizări şi donaţii sub formă de ajutoare materiale, băneşti, bunuri mobile sau imobile din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţară sau străinătate;
 2. contravaloarea unor contracte de cercetare ştiinţifică;
 3. valorificarea unei părţi din bunurile materiale primite ca ajutoare şi donaţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, pentru a crea disponibilităţi bănesti care să poată asigura cheltuielile necesare desfăşurării activităţii;
 4. granturi obţinute de la instituţii private sau de stat, româneşti sau străine

Art. 51. Patrimoniul financiar şi material al Societăţii poate fi folosit şi destinat pentru realizarea scopului şi obiectivelor prevăzute în prezentul statut prin, dar nu numai:

 • Constituirea unor fonduri destinate investiţiilor legate de dotarea cu mijloace necesare pentru buna desfăşurare a activităţii Societăţii, între care sunt cuprinse imobile, mijloace de transport, materiale şi mijoace de comunicaţie, birotică;
 • acoperirea cheluielilor generate de buna funcţionare a Societăţii;
 • premii, cheltuieli de deplasare în ţară şi străinătate cu aprobarea Consiliului Director, corespondenţa;
 • procurarea de literatură ştiinţifică;
 • dotarea şi susţinerea activităţii ştiinţifice şi educaţionale;
 • editarea literaturii de specialitate;
 • cheltuieli legate de pagina de internet a societăţii
 • susţinerea financiară a invitaţilor din străinatate;
 • alte cheltuieli legate de buna desfăşurare a activităţii Societăţii, care converg cu scopul acesteia.

Capitolul 10. Premii

Art. 52. (1) Pentru recunoaşterea meritelor în domeniul dezvoltării şi promovării ultrasonografiei, Societatea instituie premiile anuale:

- "Profesor Dr. Gheorghe Badea".

- "Profesor Dr. Gheorghe Jovin"

             (2) Premiile se acordă cu ocazia manifestării naţionale anuale a Societăţii. 

             (3) Premiile se acordă celor mai importante realizări (dezvoltare ştiinţifică, profesională, educaţională) aparţinând unor membri ai Societăţii, concretizate în ultimul an calendaristic.

             (4) În mod excepţional, Consiliul Director poate propune acordarea premiilor pentru întreaga activitate sau unei personalităţi din afara societăţii.

             (5) Acordarea premiilor se face pe bază de competiţie

             (6) Depunerea aplicaţiilor de evaluare se face la secretariatul Societăţii până la data de 1 mai a fiecărui an şi vizează activitatea din ultimele 12 luni calendaristice.

             (7) Atribuirea premiului este decisă prin vot de către membrii Consiliului Director.

             (8) Finanţarea premiului se face din resurse proprii sau din sponsorizări, donaţii, granturi.

Art. 53. Societatea se poate asocia cu fundaţii, asociaţii, societăţi civile în vederea instituirii unor premii permanente care au drept scop evidenţierea unor activităţi particulare sau grupuri ţintă.

Art. 54. (1) Consiliul Director instituie premii ocazionate de manifestările naţionale ale Societăţii.

                (2) Premiile Societăţii se acordă în conformitate cu regulamentul de acordare a premiilor, anexă a prezentului Statut.

Capitolul 11. Afiliere internaţională

Art. 55.  (1) Societatea este afiliată la Federaţia Societăţilor Europene de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie (EFSUMB).

         (2) Societatea se poate asocia cu sau afilia la alte organizaţii profesionale naţionale sau internaţionale, pentru atingerea misiunii sale.

Art. 56. (1) Reprezentantul Societăţii pe lângă EFSUMB este președintele executiv.

Capitolul 12. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 57. Sponsori fondatori sunt considerate persoanele juridice care au contribuit la susţinerea financiară a şedinţei de constituire a Societăţii

Art. 58. Societatea are emblemă şi ştampilă proprie.

Art. 59. Dispoziţiile statutului se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile Ordonanţei nr. 26/2000 cu modificările şi prevederile ulterioare.

Art. 60. (1) Societatea se dizolvă:

 1. de drept,
 2. prin hotărâre judecătorească,
 3. la propunerea a cel puţin 1/3 din membrii săi şi este validată prin votul favorabil a cel puţin 2/3 din totalul membrilor adunării generale întrunite statutar.

            (2) Societatea se dizolvă de drept prin:

 1. împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
 2. realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită; dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 3. imposibilitatea constituirii adunării generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociatiei, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia să se constituie;

            (3) Constatarea dizolvării se realizeaza prin hotararea judecatoriei în a cărei circumscripție se află sediul societății, la cererea oricărei persoane interesate.

            (4) Societatea se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: 

 1. când scopul sau activitatea societății a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. când realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. când societatea urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. când asociația a devenit insolvabilă;
 5. în cazul prevazut la art. 14.

            (5) Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscriptia căreia societatea își are sediul.

            (6) Societatea se poate dizolva și prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecatoria în a

cărei circumscripție îsi are sediul, pentru a fi înscrisa în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

            (7) În cazul dizolvării societății bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite catre persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător,  conform hotărârii Adunării Generale. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile in conditiile alineatului precedent, bunurile rămase dupa lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator. În cazul în care societatea a fost dizolvată pentru motivele prevazute la alin (4) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanțelor, sau, după caz, de comuna sau orașul în a cărui rază teritoriala societatea își avea sediul, dacă aceasta din urma era de interes local.

            (8) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Art. 61. - (1) În cazurile de dizolvare prevazute de art. 60, lichidatorii vor fi numiți prin însăși hotărărea judecatorească, cu excepția cazului dizolvării prevăzute de art. 60 alin. (6), când lichidatorii vor fi numiți de către adunarea generală, sub sancțiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

            (2) În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

            (3) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condițiile legii.

Art. 62. - (1) Imediat după intrarea lor în funcțe, lichidatorii vor face inventarul si vor încheia un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului societățiii. 

            (2) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale societății. De asemenea, ei vor ține un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

            (3) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

 Art. 63. - (1) Lichidatorii sunt obligați să continue operațiunile juridice în curs, să încaseze

creanțele, să plăteasca creditorii și, dacă numerarul este insuficient, să transforme și restul

activului în bani, procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile.

            (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate in curs.

Art. 64. - (1) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanței

sale se va consemna în contul său.

            (2) Dacă plata creanței nu se poate face imediat sau atunci când creanța este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

 Art. 65. - În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operațiunile și nu pot remite celor în drept

contul gestiunii decât dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării

societății.

 Art. 66. - Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 67. – Față de societate, cât și față de asociaăi sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuși regulilor mandatului.

Art. 68. - (1) După terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligați ca în termen de doua luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la

Registrul asociațiilor și fundațiilor al judecătoriei în a ăarei circumscripție își are sediul

societatea.

                (2) Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierea societății din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

               (3) Publicarea lichidării se face prin afișarea la ușa instanței în a cărei circumscripție își are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării.

Art. 69. – Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanțului nu se înregistrează

nicio contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat și lichidatorii, cu autorizarea

judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare, împreună cu

toate registrele și actele societății și ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi considerați descărcați și li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 70. - (1) Contestațiile la bilanțul lichidatorilor se pot formula de orice persoană

interesată la judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul persoanei juridice lichidate.

                 (2) Toate contestațiile se soluționează printr-o singură hotărâre. Sentința pronunțată de judecătorie este executorie și este supusă numai apelului.

                 (3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea societății din Registrul asociațiilor si fundațiilor.

 Art. 71. - (1) Societatea încetează a ființa la data radierii din Registrul asociațiilor si fundațiilor.

                  (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în conditiile prevazute la art. 69, prin care se atestă descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Art.72. Dispoziţiile prezentului statut se completează cu prevederile Ordonanței nr. 26/2000 și pot fi modificate sau completate la propunerea Consiliului Director, de către Adunarea Generala a Membrilor, prin majoritate simplă.

 

© Copyright 2003-2023, Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie